Ολοκληρωμένη Διαχείριση

 

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με στοιχεία συστήματος ποιότητας, το οποίο βασίζεται στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων, την ορθολογική χρήση όλων των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των φάσεων παραγωγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, καθώς και την παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

 

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών, μέσα από την σχολαστική καταγραφή και τον λεπτομερή έλεγχο όλων των εισροών, εκροών και διαδικασιών παραγωγής στη αγροτική εκμετάλλευση, στοχεύει στην ανάπτυξη μιας αειφορικής, οικονομικής και κερδοφόρας γεωργικής παραγωγής με σεβασμό ως προς το περιβάλλον και την ασφάλεια τόσο του παραγωγού όσο και του τελικού χρήστη και στην εξασφάλιση της συνεχούς παραγωγής υγιεινών και οικονομικά προσιτών τροφίμων.

 

Με την εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης επιτυγχάνεται:

 • Η οργάνωση της γεωργικής εκμετάλλευσης με προγραμματισμό της παραγωγής
 • Ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων παραγωγών
 • Η μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της ορθολογικής χρήσης των εισροών (νερού, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών κ.λ.π.)
 • Η προστασία της υγείας των παραγωγών και των καταναλωτών από την ανεξέλεγκτη χρήση των εισροών.
 • Η προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η παραγωγή προϊόντων με σήμανση ποιότητας τα οποία έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι μη πιστοποιημένων
 • Η διείσδυση σε νέες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό που απαιτούν πλέον πιστοποιημένα προϊόντα (αλυσίδες supermarkets), οι οποίες αναγνωρίζουν και είναι διατεθειμένες να πληρώσουν την ποιότητα
 • Η Αύξηση της εμπιστοσύνης και η πλήρης εξασφάλιση των απαιτήσεων του καταναλωτή
 • Η παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αγορών.

 

Ως πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης νοείται η διαδικασία με την οποία ένας αναγνωρισμένος από το κράτος Φορέας Πιστοποίησης παρέχει γραπτή διαβεβαίωση ότι μια γεωργική εκμετάλλευση εφαρμόζει το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης που έχει ακολουθηθεί για την παραγωγή συγκεκριμένου είδους προϊόντων.

 

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης  εφαρμόζεται είτε σε συλλογική βάση από Ομάδες Παραγωγών, είτε σε ατομική βάση από μεμονωμένους παραγωγούς, με επιστημονική υποστήριξη και παρακολούθηση από επιβλέποντα γεωπόνο τεχνικό σύμβουλο.

 

Ο «Επιβλέπων Γωεπόνος» της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι ο αρμόδιος για το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος. Ειδικότερα:

 • επιβλέπει την καλλιέργεια σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας
 • συντάσσει τα Έγγραφα του Συστήματος
 • εκδίδει Οδηγίες προς τους παραγωγούς ή άλλους εμπλεκόμενους
 • ελέγχει το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • επικοινωνεί με τους εμπλεκόμενους
 • δέχεται ελέγχους και επιθεωρήσεις από το Φορέα Πιστοποίησης.

 

 

Η ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και αναπτύσσει, εφαρμόζει  και υποστηρίζει συστήματα για την Φυτική Παραγωγή σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 – AGRO 2.2 και το πρωτόκολλο Globalgap (Εurepgap),

 

 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 

 • Ανάπτυξη Συστήματος Γεωργικής Εκμετάλλευσης
 • Ανάπτυξη Διαδικασιών  & Σχεδίων Διαχείρισης
 • Οδηγίες Ορθής Πρακτικής
 • Οδηγίες Βελτίωσης & Κρίσης
 • Εδαφολογικές αναλύσεις
 • Αναλύσεις υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προιόντων
 • Επισκέψεις -Επιθεωρήσεις
 • Ενημερωτικές Συγκεντρώσεις
 • Καταρτίσεις
 • Ανασκόπηση
 • Έλεγχος - Εσωτερική Επιθεώρηση
 • Προετοιμασία Πιστοποίησης

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Info

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΕΟ Δομοκού-Φαρσάλων

Δομοκός, Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 22291 & 22931

Fax: 22320 - 23023

Email: info@geoponikienosi.gr

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Νέο Μοναστήρι, Δ. Δομοκού

Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 71122 & 71525

Fax: 22320 - 71122

Email: n.monastiri@geoponikienosi.gr

 

Gallery